ImpresumUslovi korišćenjaMarketingKontakt

Lokalna samouprava

02.09.2021 Саопштење начелника Мачванског управног округа

Саопштење кабинета начелника Мачванског управног округа преносимо у целости. Саопштење ни у појединостима ни у целости не одражава ставове медија Мачва Инфо. Мачва Инфо не сноси одговорност за  садржаје које добијамо од надлежних инстанци и објављујемо без цензуре, као саопштења у целости:

 

Извештај са електронске седнице колегијума  начелника Мачванског управног округа и начелника –шефова инспекцијских служби и самосталних извршиоца одржане у четвртак 02.септембра  2021.године у 07: 30 часова

Због тренутне епидемиолошке ситуације начелник Мачванског управног округа Владан Красавац је у четвртак 02. септембра 2021. године одржао девету седницу колегијума у 2021. години, у електронској форми.
У позиву који је упућен руководиоцима инспекцијских служби наведено је да се достави извештај о раду за месец август 2021. године и изјашњење о записнику са претходног, осмог колегијума.

Извештај о раду су доставили сви учесници електронске седнице колегијума. Изјашњавајући се о записнику са осмог колегијума, сви су сагласни са записником, па је констатовано да је записник са колегијума који је одржан 03. августа 2021. године, усвојен.

У извештајима који су у електронској форми достављени шефу Одсека наведене су активности које су биле током претходног месеца у инспекцијским службама Мачванског управног округа, па је с тим у вези извршена анализа рада инспекцијских органа за месец август 2021. године.

Начелник Одељења републичке тржишне инспекције Миладинка Јовановић, наводи да је извршено 55 надзора, од којих 50 редовних и 5 ванредних. Донета су 2 решења из ванредних надзора и поднето 9 прекршајних пријава. Области контрола су: службене саветодавне посете везано за означавање енергетске ефикасности машина за прање и сушење веша у домаћинству, машина за прање судова и расхладних уређаја; усаглашености вентилатора; контроле наплате у директној продаји непокретности; усаглашеноси личне заштитне опреме-кацига за бициклисте и кориснике скејтборда и ролера; нерегистрованих и регистрованих субјеката који нуде робу у продајним објектима са циљем спречавања сиве економије; усаглашености текстилних производа и обуће са техничким захтевима; безбедност дечјих седишта; субјеката који нуде робу на пијацама; заштите права интелектуалне својине; контроле предузетника са привременом одјавом у АПР; трговине на велико на откупном месту и ванредне контроле по пријавама потрошача.

Инспекцијске послове је обављало 5 извршилаца. Као ефекат спроведених надзора урађено је 55 записника, донето је 9 решења о покретању прекршајног поступка и 2 по члану 33. Закона о инспекцијском надзору. Издато је 2 потврде о привремено одузетој роби. У кинеској радњи одузета је разна роба са кривотвореним жигом, а због непоседовања документације о набавци робе поднета је прекршајна пријава. Прекршајна пријава је поднета против правног лица и одговорног лица у правном лицу због непоштовања рекламационог поступка и неиздавања рачуна. Због бесправног обављања фризерске делатности донета су 2 решења о забрани обављања делатности и поднете 3 прекршајне пријаве.

Начелник Одељења инспектората за рад Милица Филиповић, обавештава да је инспекцијске послове обављало 8 инспектора, који су извршили 131 контролу и све су биле ненајављени ванредни инспекцијски надзори. На основу представке правног или физичког лица спроведено је 22 ванредна инспекцијска надзора. Са налогом је извршен 131 надзор, а контролних је било 17. Инспектори су донели 16 управних мера према регистрованим привредним субјектима. Током спроведених надзора донето је 16 мера за отклањање неправилности. Приликом контрола регистрованих привредних субјеката 48 лица су затечена на фактичком раду,раду на црно. Поднето је 16 захтева за покретање прекршајног поступка против регистрованих привредних субјеката. Координисаних инспекцијских надзора са другим инспекцијама био је један,а предмет надзора је био рад на црно. Није било притужби на рад инспектора.

Републички туристички инспектор Живадин Бошковић је извршио 11 ненајављених инспекцијска надзора, од којих су 3 била ванредни, 6 редовни и 1 ванредни инспекцијски надзор на основу представке. Са налогом је извршено 7 надзора, а без налога 4. Број контролних инспекцијских надзора КИЗ-1 и КИР-1. Изречено је 9 управних мера и то 7 регистрованим и 2 нерегистрованим привредним субјектима. Записнички су наложене 4 мера за отклањање неправилности.У два случаја је наложен упис у основни регистар и забрана обављања делатности, а у једном случају наложена је забрана обављања делатности. Поднето је 7 пријава за кажњавање и то 4 кривичне пријаве против регисрованих и 3 против нерегистрована субјекта.

Шеф Одсека за санитарни надзор Владан Рашић, истиче да је урађено 1.058 надзора, од којих су 223 редовни, 710 ванредни, 125 контролни и 1 службена саветодавна посета. Инспекцијске послове обављало је 2 извршиоца. Евидентирано је 989 оболелих лица, са 667 лица у контакту. Као ефекат рада инспекције, донето је 839 решења и то 162 из редовног надзора и 667 из ванредних. Канцеларијским надзором контролисана је здравствена исправност воде за пиће из објеката централног водоснабдевања, микросистема водоснабдевања објеката производње хране, здравствена исправност воде у амбулантама и школама увидом у извештаје о испитивању из интерног мониторинга. Редовним надзорима контролисан је рад КБИ-Комисија против болничких инфекција у здравственим установама.Обављане су појачане контроле циљаних ванредних надзора над објектима под санитарним надзором у примени противепидемијских мера на сузбијању Ковид епидемије, самостално.

Области надзора: угоститељски објекти и објекти промета хране и ПОУ; објекти за негу и улепшавање лица и тела; здравствена исправност воде за пиће у објектима од већег друштвеног значаја и у објектима за производњу хране;лица која подлежу санитарном надзору (клицоноштво); надзор над имунизацијом одређених категорија становништва; давање изјава пред прекршајним судом у Шапцу и Лозници у вези поднетих захтева за покретање прекршајног поступка; надзор над објектима производње флашираних вода, дијететских и козметичких производа и дечје хране и кашица; надзор над објектима централног водоснабдевања, сеоских водовода, чесми и изворишта; објеката здравствене и просветне делатности; спорта и рекреације; надзор над преласком лица на граничним прелазима у Републици Србији.
Појављује се потреба за набавком стоних и лап топ рачунара као и брзих скенера за потребе Е-писарнице. Проблем са набавком тонера је решен уз помоћ Мачванског управног округа.

Шеф Одсека ветеринарске инспекције Јасмина Којичић Стефановић, наводи да је извршено 639 надзора од којих су 57 редовни, 582 ванредни и 19 контролни. Поднето је 6 прекршајних пријава. У Буџет Републике Србије уплаћено је на име такси 4.285.464,00 динара. Области надзора: спровођење мера из Програма мера за 2021. годину,на газдинствима и у овлашћеним станицама које спроводе мере; појачан инспекцијски надзор намирница анималног порекла у промету и службено узорковање намирница анималног порекла у оквиру државног мониторинга.Послове обавља 10 инспектора. Предмети су архивирани,без скенирања,због великог броја предмета и докумената у предметима. Недостаје једно службено возило за инспектора у чијој је надлежности контрола безбедности намирница, који инспекцијске послове обавља на подручју града Шапца.

Координатор републичке пољопривредне инспекције Горан Бошковић, обавештава да је извршено 7 контрола, од којих 5 редовних и 2 ванредне. Донето је 4 решења из редовног надзора. Инспекцијске послове обављају два извршиоца. Области контроле су: усаглашеност производње прехрамбених производа са Законом о безбедности хране; произвођачи ракије и вина; узорковање пива лименака(мониторинг) на присуство калаја; провера и овера образаца за извоз вина у ЕУ. Инспектори су користили годишњи одмор.

Републички инспектор за заштиту животне средине Бранислава Тешић, истиче да је извршено 16 надзора и то 11 редовних и 5 ванредних. Надзори су обављени по представкама грађана,севесо објеката, по захтеву Управе за аграрна плаћања, промет заштићених врста, надзор поступања са отпадом, заштита ваздуха и вода. Контролисани су испуњеност услова заштите животне средине, севесо и посебни токови отпада. Инспекцијске послове је обављало 3 извршиоца.

Републички водни инспектор Драган Тадић је извршио 9 ненајављених инспекцијских надзора и то 4 редовна и 5 ванредних. Донето је 4 решења забране обављања делатности -вађење речних наноса. Поднето је 7 захтева за покретање прекршајног поступка пред надлежним судом у Шапцу и Лозници због нелегалног вађења речног наноса из корита и са десне обале реке Дрине у Бадовинцима и Салашу Црнобарском-општина Богатић; на реци Јадар у Лешници-град Лозница и Доње Кашице-општина Љубовија. Инспекцијске контроле су се односиле на радне циљеве и то: извођење радова на одржавању стабилности обала и корита водотока-1 инспекцијски надзор; вађење речних наноса -7 инспекцијских надзора, 4 решења и 7 захтев за покретање прекршајног поступка; заштита вода,за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода-1 инспекцијски надзор. Инспектор користи 10 дана годишњег одмора за 2021. годину.

Републички фитосанитарни инспектор Мирослав Алексић је спровео 20 контрола и то: 3 из области средстава за заштиту биља; 4 из области подстицаја за подигнуте вишегодишње засаде воћа;5 из области производње ГМО соје,којом приликом је узето 5 узорака; 1 контрола из области здравља биља, када је издат 1 сертификат; 7 из области производње нелегалног дувана у лист рода 2021. године приликом којих је донето 5 решења, уништено 11.98,68 ха, количина дувана 23973,60 кг, чија је вредност 8390760 динара.

Републички шумарски и ловни инспектор Александра Ђурковић, са седиштем рада у Шапцу је извршила 12 контрола од којих 9 по Закону о шумама, 2 по Закону о здрављу биља и 1 по Закону о дивљачи и ловству. Користила је годишњи одмор.Проблема у раду није било.

Републички здравствени инспектор Ивана Антонијевић, је израдила недељне извештаје у форми табеларног прегледа за АГ тестирања у приватним лабораторијама на подручју Мачванског, Колубарског, Златиборског и Моравичког управног округа. Вршила је проверу активних и брисаних предузетника и ажурирала базу података отворених ординација приватне праксе на подручју Мачванског управног округа.

Сви извештаји су прочитани, па су се стекли услови да девета седница колегијума буде завршена.

Електронске седнице колегијума одржаваће се и убудуће,услед епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID-19.

 

 

Кабинет начелника
Владана Красавца

 

 

GRAĐANI REPORTERI

19.10.2021 Реаговањe суграђанина Стојана Ђаковића на поједине садржаје које смо објављивали на нашем порталу

Поштујући Закон о јавном информисању и Kодекс новинара објављујемо у целости допис Стојана Ђаковића, достављен нашој редакцији, а који се ...

22.03.2021 Sprinterima AK Sprint vicešampionska titula na Zimskom kupu

Juče je, po veoma hladnom vremenu, održan Zimski kup Srbije u bacačkim disciplinama na kojem je učešće uzelo 10 takmičara Ak Sprint. ...

30.10.2020 Промоција правилне исхране за предшколце у Дубљу

Ова недеља је посвећена здравој исхрани деце. Предшколске групе у Дубљу су организовале предавање медициске сестре из локалне амбуланте, која ...

MAGAZIN

31.08.2021 Proširene vene – problem savremenog društva: simptomi i lečenje

Proširene vene predstavljaju veoma često oboljenje krvnih sudova. U stvari, to su nepravilno proširene vene, izvijuganog oblika, čija je struktura ...

27.07.2021 5 uređaja koji će vam olakšati život

Ukoliko ste već opremili svoju kuću ili stan frižiderom, šporetom, mašinom za pranje veša i ostalom neophodnom belom tehnikom, vreme ...

23.07.2021 Rad od kuće-prednost ili opterećenje za mame?

Šta vam je važnije karijera ili porodica? Većina žena bi rekla da im je podjednako važno i jedno i drugo. ...
 
VRH